Бяхме принудени да преустановим работа по законодателни причини.

  09 Януари 2012, 13:55

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, Бяхме принудени да преустановим работа. Знаем че сте много разочаровани, но ако започнем да работи  в този момент, това означава,  че нарушаваме Закона за горите.

Молим за вашето разбиране, защото  причините са  извън нас,  и отвеждат към   текстове в Закона за горите, които да били добавени  по време на първо и второ четене  в парламента, при гласуване на закона. Искаме да подчертаем , че правителството не е  отговорно за тези проблеми, защото внесеният законопроект от Министерски съвет не е съдържал   тези блокиращи ски туризма текстове.

Надяваме се, предложенията за изменения на Закона за горите да  бъдат  гласувани в Народното събрание много скоро.

Искаме да ви обясним, какво блокира ски сезонa на Витоша:

1. „Витоша ски” АД и „Въжени линии” АД не можа да прочисти просеките на съораженията, което ги прави опасни. Новият Закон за горите в нормата на чл. 61, ал.1 предвижда за обслужването на съществуващите лифтове и влекове да се учреди сервитут. Съгласно чл. 63, ал.2 т.2 от Закона за горите, за да кандидатства „Витоша ски” АД за сервитут следва да приложи копие от влязъл в сила Подробен устройствен план. Разработеният от нас Специализиран подробен устройствен план все още не е приет, тъй като Министърът на околната среда и водите отмени Становището по екологична оценка и процедурата е върната в РИОСВ- София. Така, че и при най-добро наше желание ние сме в невъзможност да придобием сервитут в близките няколко години. Налице е и предписание от страна на Държавният технически надзор за прочистване на просеките, които ние не можем да изпълним.

2. Съгласно  Закона за горите за ползуването на ски пистите следва да бъде сключен договор за наем. Съгласно настоящия статут единствена ски-писта на територията на ПП „Витоша” е пистата „Витошко лале”. Според чл. 43, ал. 1 от ЗГ е невъзможно да се наемат като ски-писти територии, които не са ски-писти, тоест необходимо е да се променя начинът на трайно ползуване на територията. Но дори за единствената възможна за експлоатация ски-писта още не е организиран търг за отдаване под наем, така както изисква чл. 43, ал.2 от ЗГ. При това положение ние не можем да организираме зимната обработка на пистата.

3. Без приет Специализиран подробен устройствен план на „Туристическа и ски зона Алеко” ние не можем да категоризираме нито една друга писта освен пистата „Витошко лале”, въпреки че до момента на тях традиционно от над 50 г се карат ски, поради простата причина, че те до сега нямат установен такъв статут. Законът за туризма забранява да се предоставят туристически услуги на некатегоризирани обекти. Сега не поставяме и другият болезнен проблем- без влязъл в сила Специализиран подробен устройствен план ние не можем да подменим морално и физически остарелите съоръжения, които всеки един момент могат да излязат от строя. За спирането на работа на съоръженията в „Туристическа и ски зона Алеко” следва да уведомим по подходящ начин жителите на София.

Искам да изкажа нашето голямо съжаление, че създадената ситуация ще ги лиши от възможността да практикуват зимни спортове в най-стария зимен туристически център в страната, като най -големи потърпевши ще бъдат предимно децата на София. С причините за обективната невозможност „Туристическа и ски зона Алеко” да работи през идния зимен сезон са запознати Министър-председателят на РБ г-н Бойко Борисов, както и Министърът на Земеделието и храните, Министърът на околната среда и водите, Министърът на икономиката, енергетиката и туризма, Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Министърът на физическото възпитание и спорта, Кмета на Столична община и Столична общинска агенция за приватизация. Поради изложеното по-горе и „Въжни линии” ЕАД е в невъзможност да продължи работата, до момента на евентуално учредяване на сервитутите или промяна на Закона за горите. Наред с това ние сме поели съгласно приватизационният договор – чл. 13, ал.1 задължение да поддържаме средногодишен списъчен състав на работещите в дружеството.

При това положение ние сме в практическа невъзможност да изпълнил поетият от нас ангажимент по причини, за които ние не отговоряме. Считаме, че сме пред хипотезата на „непреодолима сила”, тъй като въвеждането на законово изискване, за което не е даден достатъчен срок на субектите да отговорят на новите изисквания ни принуждава да спрем работа. В тази връзка, сме поискали от Столична общинска агенция за приватизация да даде становище по поставеният проблем, за да можем в съответствие с действащата нормативна уредба да проведем съкращение на персонала.